Board of Trustees

9/25/2019 2:04 AM

Board of Trustees

TS. Hồ Xuân Năng - Chủ tịch HĐQT

TS. Đặng Thế Tháp - Phó CT HĐQT

ThS. Phạm Chí Sơn - Phó CT HĐQT

PGS.TS. Ngô Văn Hiền - Phó CT HĐQT