home

Degree and programs

News  11/10/2019
 

Together We shine

News  11/10/2019
Together We shine  

About phenikaa

News  11/10/2019
 

Visit Campus

News  11/10/2019
Visit Campus  

Interdisciplinary Research Strengths

News  10/10/2019
ới đội ngũ khoa học trình độ cao, Trường Đại học Phenikaa đang khẳng định chất lượng và có những bước tiến vượt bậc trong công bố kết quả khoa học, đổi mới và sáng tạo, nghiên cứu khoa học ... 

Honours and Awards

News  10/10/2019
 

Publications list

News  10/10/2019
Những công bố mới nhất của Phenikaa University  

Research project

News  10/10/2019
Các đề tài thuộc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - Nafosted <br />  
More